Güzel Sanatlara Hazırlık (Görsel Sanatlar)

PROGRAMIN AMAÇLARI

Güzel Sanatlara Hazırlık kursunu tamamlayan bireyin;

1. Kurs sırasında kullanılacak tüm malzemelerin İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kullanılması,

2. Sanatın tanımı, tarihçesi ve sanat eserlerinin ögeleri ile ilgili temel kavramları izah etmesi,

3. Basit geometrik formların çizimini yapması,

4. Hazırlanan cansız modelleri, perspektif ve desen tekniklerine göre etüt etmesi,

5. Kompozisyon kurallarına ve aslına uygun şekilde torsu etüt etmesi,

6. İnsan figürü etüt etmesi,

7. İnsan figürü detaylarını (el, kol, ayak ve bacak) etüt etmesi,

8. Tekniğe uygun olarak portre çizimi yapması,

9. Farklı objeleri, hareketli insan, hayvan figürlerini imgesel (hayali) olarak etüt etmesi,

10. Boya, renk, derinlik, kompozisyon, yorum gibi resimle ilgili konuları açıklaması,

11. Resim ilgili teorik bilgileri kullanarak eser üzerinde izah etmesi,

12. Desen, perspektif, renklendirme ve imgesel çalışma alanlarında yeterlilik seviyesine ulaşması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. İlkokul mezunu olmak

2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİKLERİ

Kurs programının uygulanmasında öncelik sırasına göre;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resimİş Öğretmenliği, Resim)

a) Alan öğretmeni olarak atananlar;

b) Emekli alan öğretmenleri,

c) Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, eğitimci olarak görevlendirilir.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.