Hüsn-İ Hat

PROGRAMIN AMAÇLARI

Hüsn-i Hat kurs programını bitiren bireyin,

1. Türk Hat Sanatı Tarihini, Türlerini ve şekline göre yazılarını tanıması,

2. Hüsn-i Hatla ilgili malzemeleri kullanıp yazıya hazırlık yapması,

3. Hat Sanatında kullanılan yazı çeşitlerini tanıyarak yazabilmesi,

4. Hüsn-i Hat ile ilgili terimleri öğrenme ve bu terimlere uygun yazabilmesi,

5. Hüsn-i Hatla ilgili işaretleri öğrenerek yazılarında bu işaretleri kullanabilmesi,

6. Sülüs Usulü ile harfleri öğrenme ve yazması,

7. Nehis Usulü ile harfleri öğrenme ve yazması, amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Sanat ve Tasarım ve El sanatları Teknolojisi alanı;

a. Dekoratif Sanatlar ve El Sanatları Öğretmeni olarak atananlar;

b. Emekli Dekoratif Sanatlar ve El Sanatları alan öğretmenleri,

c. Dekoratif Sanatlar ve El Sanatları öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,  

2. Sanat ve Tasarım ve El Sanatları Teknolojisi alanları Dekoratif Sanatlar ve El Sanatları dallarında/dallarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Sanat ve Tasarım ve El Sanatları Teknolojisi alanları Dekoratif Sanatlar ve El Sanatları dallarında/dallarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. Dekoratif Sanatlar ve El Sanatları ile ilgili ön lisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

5. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârlarına verdiği belgeye sahip olanlar,

6. Geleneksel El Sanatları icra ettiği veya ustalığı çevrece bilinen ve tanınan kişiler veya bu alanda eğitimli olduğuna dair belgeye (icazete) sahip olanlar.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.