Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı

PROGRAMIN AMAÇLARI

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mobilya imalatçısı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Tekniğe ve ergonomik kurallara uygun mobilya imalatı yapması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre: Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alan öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Mobilya ve iç mekân tasarımı ile ilgili bölümlerden ön lisans mezunu olanlardan alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız