Elde Çin İğnesi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Elde Çin İğnesi kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Cansız modellerden kompozisyon oluşturup objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapması,

3. Çin iğnesi nakış tekniğini uygulaması,

4. Ürünlerin bakım ve onarımını yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi-Nakış alanı öğretmeni olarak atananlar,  öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Diğer alanlarda meslek dersleri öğretmeni olarak atananlardan, Elde Çin İğnesi ile ilgili eğitim aldığını belgelendirenler,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan El Sanatları Teknolojisi-Nakış alanı kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

4. El Sanatları Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının El ve Makine Nakşı alanı mezunu olup geleneksel el sanatları ön lisans programında nakış eğitimi aldığını belgelendirenlerden en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olanlar,

6. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının El ve Makine Nakşı alanı mezunu veya nakış alanında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.