Toprak İşleme

PROGRAMIN AMAÇLARI

Toprak İşleme kurs programını bitiren bireyin,

1. Toprağı oluşturan ana maddeleri ve toprak özelliklerini tanımak

2. Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanımak

3. Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapmak

4. Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanmak ve bakım-onarımını yapmak, için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ

(Değ: 15.03.2018/5459087 Makam Onayı)

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı öğretmeni olarak atananlar,

a) öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

3. Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Tarım Teknolojileri/Tarım ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

5. Meslek Lisesi Tarım alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi ve not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.