Tahıl Yetiştiriciliği

PROGRAMIN AMAÇLARI

Organik Tarım kurs programını bitiren bireyin;

1.Toprağı oluşturan ana maddeleri, toprak özelliklerini ve tahılları tanımak

2.Tarımsal üretime etki eden iklim faktörlerini tanımak

3.Tekniğine uygun arazi hazırlığı yapmak

4.Temel toprak işleme alet ve makinelerini kullanma ve bakım-onarımını yapmak

5.Gübreleme yöntemlerini uygulamak

6. Ekim makinelerini kullanarak ekim yapmak

7.Tarımsal sulama yapmak

8.Tarla bitkileri hastalıkları, zararlılar ve yabancı otlarla mücadele etmek

9.Tahıl yetiştiriciliğinde hasat ve pazarlama organizasyonu yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuryazar olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

EĞİTİCİLERİN NİTELİĞİ

(Değ: 15.03.2018/5459087 Makam Onayı)

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalı öğretmeni olarak atananlar,

a) öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Tarım Teknolojileri/Tarım alanı Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Peyzaj dalına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

3. Tarım Teknolojileri/Tarım alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Bahçe ve Tarla Bitkileri ile ilgili önlisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

5. Meslek Lisesi Tarım alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler, öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi ve not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir.

Kursu tamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.