Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Bilgisayar Destekli Harita Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. Harita hesaplamalarını yapması,

2. Çizim menülerini kullanarak harita çizimi yapması, amaçlanmaktadır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

1. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

2. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

3. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Harita-Tapu-Kadastro alanı Harita-Tapu Kadastro Tekniği Dalı;

a. Alan öğretmeni olarak atananlar;

b. Emekli alan öğretmenleri,

c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

2. Harita-Tapu-Kadastro alanı Harita-Tapu Kadastro Tekniği Dalı alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Harita-Tapu-Kadastro alanı HaritaTapu Kadastro Tekniği Dalı alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,

4. Harita-Tapu-Kadastro alanı Harita-Tapu Kadastro Tekniği Dalı ile ilgili ön lisans programlarından mezunu olup alanında en az 1 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Harita Tapu Kadastro alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.