Zekâ Oyunları Başlangıç Düzeyi

PROGRAMIN AMAÇLARI

Zekâ Oyunları Başlangıç Düzeyi Kurs Programı’nı tamamlayan bireyin;

1. Eğitici Zekâ oyunları ile tanışması,

2. Sıralı düşünme becerilerini kazanması,

3. Planlı hareket etme becerisi kazanması,

4. Analitik ve sistematik düşünme becerisini geliştirmesi,

5. Düşünme, bilme, algılama, tanıma, soyutlama, gruplama, kavram geliştirme, hatırlama gücü, akıl yürütme, akılda tutma, dikkatini yoğunlaştırma, organlar arası eşgüdüm, problem çözme, yaratıcılık gibi pek çok becerinin gelişmesini sağlaması,

6. Problem çözme becerilerini geliştirmesi,

7. Tek başına oynadığı oyunlar ile sabır ve hırs duygularındaki deneyimi ile birlikte kişisel duygusal zekâsında gelişim sağlaması, 

8. İki ve daha fazla oynadığı kişiler ile oyunlarında kazanma, kaybetme, takım çalışması ve işbirliği alanlarındaki tecrübesi ile birlikte sosyal duygusal zekâsında gelişim sağlaması,

9. Sosyal ve duygusal zekâsının gelişmesi,

10. Ekip çalışmasına yatkınlığının artması,

11. Farklı yönergeleri alıp uygulayabilme becerilerinin gelişmesi,

12. El göz koordinasyonu, şekil zemin ilişkisi ve şeklin mekândaki konumu alanlarındaki becerilerinde gelişme sağlaması,

13. Orijinal, esnek ve akıcı düşünebilme ile üretken düşünme becerisi kazanması,

14. Stratejik düşünme becerisini geliştirerek ikili oyunlar oynaması,

15. Kısa ve uzun süreli belleklerinde gelişim sağlanması,

16. Zekâ potansiyellerini tanımasına ve gelişimine katkı sağlaması,

17. Gelişim alanlarını takip etme imkânı sağlaması,

18. Hayata hazırlanmalarına katkı sağlaması,

19. Empati duygusunun gelişmesi,

20. Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğrenmesi,

21. Eğlenceli bir eğitim modeline kavuşması amaçlanmıştır.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. 6 yaşını doldurmuş olmak.

2. Zekâ Oyunları Kurs Programı’na katılmasına engel bir sağlık problemi olmadığını beyan etmek.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

(Değ: 23.08.2019/15204612 Makam Onayı) Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. (Değ: 31.01.2020 / 2265066 Makam Onayı) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan  tüm alan öğretmenlerinden, aşağıda belirtilen niteliklerden en az birine sahip olanlar:

a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi Kursunu veya Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitici Eğitimi tamamlayanlar,

b) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce düzenlenen Zekâ Oyunları Kursu 1 ve Zekâ Oyunları Kursu 2 kurslarını tamamlamış olanlar,

c) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen Zekâ Oyunları Öğreticiliği Kurs Programı’nı tamamlamış olanlar,

d) Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen 1. Derece Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına veya Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu tarafından verilen Zekâ Oyunları Öğreticiliği Sertifikasına sahip olanlar.

e) Lisans öğrenimi sırasında zekâ oyunları dersi aldığını belgelendirenler.

2. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden yukarıda belirtilen kursların herhangi birinde eğitim görevlisi olarak görev yapanlar,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgede belirlenmiş olan bütün alanlara kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunu olup, Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olanlardan lisans eğitimlerinde zekâ oyunları dersi aldığını belgelendirenler veya yukarıdaki kurslardan birini tamamladığına dair sertifikaya sahip olanlar

BELGELENDİRME

Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.