37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası

PROGRAMIN AMAÇLARI

37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kurs Programını tamamlayan bireyin;

1. Tüm gelişim alanlarında kendini geliştirmesi,

2. Matematiğin yaşam içerisindeki gerekliliğini ve önemini kavraması,

3. İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi,

4. ilköğretime geçişinin kolaylaşması ve hazır bulunuşluluk düzeyinin artması,

5. Yaratıcılığının gelişmesi,

6. Zihinsel becerilerinin gelişmesi,

7. Kurallara uymayı, işbirliğini, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenmesi,

8. Türkçeyi doğru ve güzel konuşması,

9. Sorunları kavraması, sorumluluk duygusu kazanması,

10. Özbakım becerisini kazanması amaçlanmaktadır

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. Ebeveyni yaygın eğitim kurs programlarından herhangi birine kayıtlı olan 37-72 ay aralığında çocuklar.

2. Sınıf kontenjanının dolmaması halinde yaygın eğitim kurs programına kayıtlı olmayan anne-babaların çocukları da kayıt yaptırabilir.

EĞİTİMCİLERİN NİTELİĞİ

Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;

1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Okul Öncesi Alanı öğretmeni olarak atananlar,

2. Öğretmen bulunamaması hâlinde bu alanlara öğretmen olarak atanacak nitelikte olanlar,

3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,  

5. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup alanında en az bir yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler,

6. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim çocuk gelişimi ve eğitimi alanı mezunu veya bu alanda asgari 4.seviyede eğitim almış olanlardan en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.

BELGELENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında kursu tamamlayanlara, katılım belgesi düzenlenir.

Branş Modül Bilgisi İçin Tıklayınız.